×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : یکشنبه, ۲ آبان , ۱۴۰۰  .::.   برابر با : Sunday, 24 October , 2021  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر


این روزها )ونه روزهای گذشته!!( دیدبان شفافیت و عدالت، به گونه ای اذهان و آذان عمومی را دیده بانی و کنترل می کند که
انسان خیال می کند هر اقدامی برای محرومیت زدایی از یک استان لرتبار مثل کهگیلویه و بویراحمد، مصداق بارزی از جرمی تازه
به نام لرتباری است!. زیبنده است دیده بان ها بیشتر مراقب رفتار خود باشند و قبل از اثبات جرم و محکومیت اشخاص در دادگاه
صالح، در فضای مجازی با حیثیت اشخاص و عواطف قومیت ها بازینکنند )که خود مصداق جرم است(.زیبنده تراست آن دوربین
دیده بانی را از روی واژه تبارگرائی بردارید و نیم نگاهی هم به فضیلت محرومیت زدایی و مطالبه حقوق محرومان این استان، از
دیدگاه قرآن کریم، قوانین جمهوری اسالمی و آرمان امام راحل داشته باشید.
۱ .قرآن کریم
قرآن کریم در آیات متعددی به حقوق محرومان و مستضعفان اصرار می ورزد. از جمله در آیه ۱۹ زاریات می فرماید : وَفِی أَمْوَالِهِمْ
حَقٌّ لِّلسَّائِلِوَالْمَحْرُومِ.ودر اموال }دولت{ براى سائالن ومحروم حقى است. درآیه ۲۵ سوره معارج هم به تکرارمی فرماید : لِّلسَّائِلِ
وَالْمَحْرُومِ. در آیه ۶۷ سوره الواقعه می فرماید : بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ. بلکهما محروم شدگانیم. ودر آیه ۲۷ سوره قلم همین حکم تکرار
است که بل نَحْنُ مَحْرُومُونَ. در آیه ۸ سوره حشر باز می فرماید: این غنایم اختصاص به بینوایان دارد. آیه۲۷۳ بقره می فرماید لِلْفُقَرَاء
… الَ یَسْتَطِیعُونَ ضَرْبًا فِی األَرْضِ یَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِیَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِیمَاهُمْ … )این صدقات( براى آن )دسته از( نیازمندانى
است که … نمىتوانند )براى تأمین هزینه زندگى( در زمین سفر کنند. از شدّت خویشتندارى، فرد بىاطالع، آنان را توانگر
مىپندارد.آنها را از سیمایشان مىشناسى.
۲٫خبرگان تدوین و بازنگری قانون اساسی
قانون گزاران اساسی ما برای رفع محرومیت محرومین نی دغدغه خاطر فراوان داشتند.ب طوریکه درجلسه چهارم ۲۹ مرداد ۱۳۵۸
می گویند : سرمایه های مملکت را برای نجات مستضعفین و طبقات محروم همه جا به بکار بگیرید تا مردم محروم روستا از رنج و
هالکت ناشی از دردها رهائی یابند. در جلسه پانزدهم می گویند : گروه گرائی و فرصتطلبی و تحمیل عقیده و یا خدای نخواسته
استبداد زیر پرده دین را کنار بگذاریم و بیائیم با مردم، با دردمندها، با رنج کشیدهها، با محروم ها همصدا شویم )مقدم مراغهای(.
درجلسه شانزدهم می گویند :یک سری مسائل است که اینها جزء ضروریات اسالم است و آن اینست حرکت اسالم در مسیر
حکومت بخشیدن به قشر مستضعف باشد. با این حساب اگر ما در جائی به روایتی و به حدیثی و به مطلبی برخورد کردیم که با این
اصل حرکت کلی انبیاءو اسالم مخالفت داشته باشد، مطمئناً نمی توانیم از این اصل کلی دست برداریم. همه وهمه باید در این خط
باشند یعنی خط نجات قشر مستضعف و حاکمیت بخشیدن به آنها و حمایت از آن توده محرومی که انبیاء وقتی میآمدند، اینها
دورشان جمع میشدند و قدرت انبیاء و قدرت مذهب و قدرت امروز انقالب ما ورهبر انقالب ما از این قشر سرچشمه گرفته است.
)هاشمی (. در جلسه بیستم می گویند : در اسالم اصل توجه به مستضعفان و ضعفا یک اصل اساسی و بنیادی است. حتی در کاروان،
دستوراست که ضعیف امیرکاروان باشد. یعنی کاروان سیرو حرکتش را باسیر ضعیف تطبیق میدهد نهاینکهدیگران بروند و ضعیف
عقب بماند)آقای صافی(. در جلسه بیست و هشتم می گویند : علی علیهالسالم دو چیز را تذکر میفرماید که این دو چیز باید نصب
العین برای انسانهای بیدارباشد وآن مسأله کظه ظالم سغب مظلوم )سیری و شکمبارگی ستمگروبینوایی ومحرومیت مظلوم( است.
)گلزاده غفوری (. در جلسه سی وهفتم می گویند : چون تا به حال مردم محروم بوده اند فرصت بدهید وبگذارید مثل بچه هائی که
میخواهند تازه راه بیفتند، مسائل خودشان را خودشان اداره کنند)مقدم مراغه ای( . در جلسه چهل و هفتم می گویند: به زندگی
پیامبر که نگاه کنیم می بینیم تیپش از تیپ پا برهنه ها است، هوادار محرومین و مظلومین بوده است )کیاوش(. در جلسه شصت و
یکم می گویند : مردم استان کهکیلویه و بویر احمد که افتخار نمایندگی این مردم اصیل و شجاع و مسلمان نصیب بنده شده، در
دوران شاه رنج بسیار کشیدهاند در حالتی که در بهترین خطه این سرزمین زندگی میکردند، در کنار چاه های نفت و دشت های
حاصلخیز و جنگل های انبوه، فقر و بیچارگی و محرومیت کامالً بر آنها حاکم است منتها چون اصیل هستند و روح دینی بر آنها حاکم است،درآن موقع که شکایات زیادی بهدولت وبهمحضرامامارسال داشتهبودند بهآنها قول دادیم کهبا تدوین قوانین مترقی
اسالم آنها به همه چیز خود خواهند رسید) آقای بشارت(.در بازنگری قانون اساسی می گویند : شما االن خودتان می دانید که در
تهران، اکثر موکلین، اکثر نمایندگان را اگر ببینند، نمی شناسند. چون به لیست رأی می دهند. اما مالحظه کنید که در شهرستان ها
بیچاره نماینده ، باید ۴۰۰ کیلومتر را طی بکند. درست است جمعیتش کم است اما محرومیت هایی وجود دارد) اسداهلل بیات ( و می
گویند : بعضی جاها باید یک نماینده داشته باشند که در مجلس، در قانونگزاری و در رأس مدیریت کشور، زبان داشته باشد و
محرومیت ها را جبران بکند) هاشمی رفسنجانی( و بوضوح می گویند :کسانی که محروم اند، اولویت دارند و اولویت های مختلفی
هم دارند)آیت اهلل اجمد حنتی(.
۲٫دیدگاه قانون اساسی
قانون اساسی در همان اصل ۴۸ که دیده بان شفافیت و عدالت به آن هم استناد کرده است می گوید در بهره برداری از منابع طبیعی
و استفاده از درآمدهای ملیدر سطح استانها باید تبعیضی در کار نباشد ولی دو چیز را نباید در این اصل فراموش کرد. یکی اینکه
طبق ذیل همین اصل، هرمنطقه باید فراخور نیازها و استعداد خودش رشد کند و دیگر اینکه در بسیاری از نطام های حقوقی دنیا،
تبعیض مثبت )تبعیض روا( پذیرفته شده است و مغایرتی هم با اصل برابری ندارد و قانون اساسی ما در بند ۹ اصل۳ تبعیض ناروا
)تبعیض منفی( را نکوهش کرده است نه تبعیض روا را. و تبعیض روا حق اولویتی است که یک منطقه مستعد اما محروم، نسبت به
دیگرمناطق دارد.آیا از منظر دیدبان شفافیت و عدالت، منطقه خان احمد که همیشه خدا تاکنون در کنار رودخانه قرار داشته است
)فراخور استعداد( نسبت به دیگر مناطق، اولویتی ندارد؟ )حق برتبعیض مثبت(.
۳٫قانون برنامه های توسعه
از سی سال پیش تاکنون قانون برنامه های توسعه بر حق اولویت مناطق محروم، تأکید ورزیده است. برخالف گزارش دیده بان
عدالت و شفافیت، قانون برنامه اول توسعه معتقد است که »مهار تورم« از طریق ارائه خدمات زیربنایی به مناطق روستایی و بخشهای
محروم صورت می گیرد و این قانون، دولت را مکلف گردانید که با توجه به استعدادهای خاص منطقه، خدمات محرومیت زدایی
را انجام نماید و با انتقال اختیارات کافی به مسئولین محلی، عقب ماندگی مناطق محروم را جبران نماید.
۴ .وصیت امام خمینی
امام خمینی در فرازهای مهمی از وصیت نامه سیاسی-الهی خود راجع به مناطق محروم می فرماید: بی طرفانهوبا فکرآزادبهقضاوت
بنشینید و ببینید کدام دسته طرفدارمحرومان و مظلومان جامعه هستند و شما اشکال تراشان به فکر بنشینید که آیا بهتر نیست به جای
سرکوبی، به اصالح و کمک، بکوشید و طرفدار مظلومان وستمدیدگان و محرومان باشید ؟. به مجلس و دولت و دست اندرکاران
توصیه می نمایم که در خدمتگزاری به مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان که نور چشمان ما و اولیای نعم همه هستند و جمهوری
اسالمی رهاورد آنان و بافداکاریهای آنان تحقق پیدا کرد و بقای آن نیز مرهون خدمات آنان است ، فروگذار نکنید و خود را از
مردم و آنان را از خود بدانید. وکالی مجلس در فکر رفاه آنان باشند. وصیت اینجانب به رهبرآن است که خود را وقف در خدمت
بهمحرومان ومستضعفان بنمایند. وصیت اینجانب بهوزرای مسئول آن است که باید همه خدمتگزارمستضعفان باشید وایجادزحمت
برای مردم، حرامو خدای نخواسته گاهی موجب غضب الهی می شود. اگرروزی ازپشتیبانی آنان محروم شوید، شماها کنار گذاشته
می شوید. با محرومین جامعه متحد شوید. آیا نمی دانید که کارهای عمرانی آن زمان اختصاص داشت تقریبا به شهرها آن هم به
محالت مرفه و فقرا و مردمان محروم از آن امور بهره ناچیزداشته یا نداشتند؟. به همه در کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت
می کنم که خیر دنیا وآخرت شماها رسیدگی به حال محرومان جامعه است.
پس بیایید با رها کردن واژه های تفرقه افکن تبارگرایی، به فضیلت محرومیت زدایی این استان و شهرستان چشم نظر بدوزید و به
شعار جاودانه امام خمینی که فرمودند، میزان رأی ملت است، عمل کنیم و نگزاریم شور و شعف و امید به توسعه که در این استان
جانی تازه ای گرفته بود از این خطه محروم رخت بربندد. نوربخش ریاحی/ دانشجوی دکتری حقوق عمومی

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.